Tak jak większość stron, używamy cookies, aby lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania w użytkowaniu serwisu (cookies to małe pliki tekstowe, które zapamiętują sposób, w jaki korzystałeś z naszej strony, a nie ciasteczka…). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. 

close

REGULAMIN 

W celu korzystania z usług świadczonych przez Serwis www.karafun.com.pl

niezbędna jest akceptacja poniższego Regulaminu w całości.


Serwis internetowy www.karafun.com.pl (zwany dalej „Serwis”) oferuje swoim użytkownikom możliwość publikowania plików komputerowych o wszelkiej dozwolonej przez prawo treści i umożliwienie pobrania ich przez innych Użytkowników Serwisu. Właściciel Serwisu udostępnia w tym celu Użytkownikom infrastrukturę teleinformatyczną, tak, aby wymiana plików mogła następować bez ograniczeń geograficznych, za pośrednictwem sieci Internet.


Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z prawem polskim i z regulaminem Serwisu.

§ 1 – Definicje

 

 1. Awatar – graficzne oznaczenie charakteryzujące Użytkownika w systemie, egzystujące w systemie jako obiekt osadzony lub plik hostowany.

 2. Folder – część Konta Użytkownika, służąca do przechowywania Plików Hostowanych, zarówno własnych, jak i pozyskanych od innych Użytkowników.

 3. Konto Użytkownika lub Konto – założone przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem konto w Serwisie, zawierające dane o Użytkowniku, jego Awatar, wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu Treści i Materiały i in. Termin zawiera w sobie zarówno konta płatne, jak i bezpłatne.

 4. Konto Bezpłatne – Konto Użytkownika, za które nie musi on uiszczać opłaty abonamentowej, jakkolwiek może w jego ramach zamówić dodatkowo pewne usługi płatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

 5. Konto Płatne – Konto Użytkownika w ramach którego uiszcza on na rzecz Właściciela Serwisu opłatę abonamentową, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

 6. Korzystanie lub używanie – użytkowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, zmienianie, modyfikowanie, przerabianie, tłumaczenie, wykonywanie, dorabianie i jakiekolwiek inne działania podejmowane w związku  z Serwisem.

 7. Materiały i Treści - wszelkie teksty, komentarze, obrazy, grafiki, wszelkie materiały multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej przez Użytkownika na serwerach Właściciela Serwisu w celu prywatnego przechowywania lub ich publikacji w Serwisie.

 8. Obiekt Osadzony - Materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Serwisu przez Użytkownika. Do powyższych zaliczyć można obrazy, grafiki, obiekty (filmy/clipy) Flash, Java i inne.

 9. Plik Hostowany - Materiał w formie pliku wgranego na serwer Właściciela Serwisu przez Użytkownika utrzymywany (hostowany) na serwerze Właściciela Serwisu. Plikiem Hostowanym jest również plik pozyskany od innego Użytkownika.

 10. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie będąca Użytkownikiem.

 11. Regulamin – zespół postanowień, jakie Użytkownik musi zaakceptować w całości chcąc korzystać z Serwisu, stanowiący całość postanowień między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu w kwestii korzystania z Serwisu.

 12. Rejestracja - założenie przez Użytkownika Konta Użytkownika w Serwisie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Serwisu.

 13. Użytkownik  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z Serwisu, zarejestrowana i posiadająca konto w Serwisie.

 14. Serwis – całość środowiska i treści serwisu internetowego www.karafun.com.pl, wraz z uaktualnieniami  i uzupełnieniami.

 15. Właściciel Serwisu – GreatArt Marcin Borkowski, ul. Strażacka 4/4, 62-002 Suchy Las.

Wyrażenia w liczbie pojedynczej obejmują swoim znaczeniem również liczbę mnogą i na odwrót. Wyrażenia użyte w danym rodzaju gramatycznym obejmują swoim znaczeniem również  pozostałe rodzaje gramatyczne.

§ 2 – Postanowienia Ogólne

 

 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika. Ewentualne wyjątki przewidziane są tylko i wyłącznie w treści Regulaminu.

 

§ 3 - Bezpieczeństwo

 

 1. Bezpieczeństwo Ogólne

 

W ramach procedur zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Serwisu, Użytkownik  Serwisu, akceptując Regulamin, w jakimkolwiek związku z Użytkowaniem  Serwisu i w jakimkolwiek związku z samym Serwisem, niniejszym zobowiązuje się do:

 

 1. nie wysyłania poprzez Serwis informacji handlowych (np. spam) innym Użytkownikom.

 2. nie kierowania, organizowania ani w jakikolwiek inny sposób uczestniczenia w czynach będących czynami nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t.).

 3. nie rozprzestrzeniania wirusów i jakiegokolwiek innego szkodliwego oprogramowania.

 4. nie zabiegania o dane innych Użytkowników niezbędne do zalogowania się na ich konta w Serwisie, ani w żaden inny bezprawny sposób uzyskiwania tych danych.

 5. nie zbierania informacji o innych Użytkownikach, w tym przy użyciu specjalnego oprogramowania (np. tzw. roboty pająki).

 6. nie zamieszczania i nie propagowania treści niezgodnych z prawem, takich jak np. treści pornograficzne, faszystowskie, nazistowskie, namawiające do przestępstwa lub grożące jego popełnieniem i innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. pobierania plików z Serwisu w jakikolwiek sposób bez uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron Serwisu, z obejściem limitów transferu obowiązujących w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji Serwisu.

 8. nie organizowania jakichkolwiek komercyjnych konkursów, loterii, zawodów, turniejów i podejmowania podobnych aktywności.

 9. obciążania serwera obsługującego Serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia Konta.

 10. nie zbierania żadnych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności bazy danych osobowych użytkowników Serwisu.

 11. nie wprowadzania żadnego oprogramowania ani nie podejmowania jakichkolwiek czynności mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

 12. nie namawiania kogokolwiek do naruszenia Regulaminu.

 13. ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za umieszczane lub proponowane do umieszczenia przez siebie w Serwisie treści.

 14. Zawiadamiania Właściciela Serwisu o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość.

 15. nieumieszczania na Koncie plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub aplikacji wykonywalnych.

 16. niewykorzystywania niezgodnie z prawem, w związku z korzystaniem z Serwisu, jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Bezpieczeństwo dotyczące danych osobowych i rejestracji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dotyczącego danych osobowych i rejestracji, Użytkownik , akceptując Regulamin, niniejszym zobowiązuje się do:

 

 1. podawania danych dotyczących własnej osoby zgodnie z rzeczywistością i stanem faktycznym.

 2. nie ujawniania komukolwiek hasła do swojego lub cudzego konta lub podejmowania innych czynności mogących prowadzić do udostępnienia osobie trzeciej danych danego konta bez wyraźnej zgody Użytkownika.

 3. nie tworzenia więcej niż jednego konta w Serwisie dla swojej osoby.

 4. nie tworzenia konta dla innego podmiotu aniżeli dla siebie.

 5. nie korzystania z Serwisu dla własnych korzyści gospodarczych, handlowych lub reklamowych, poza wyjątkami w Regulaminie przewidzianymi.

 6. nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa innych Użytkowników Serwisu, jak i pozostałych podmiotów trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu.

§ 4 - Oświadczenia Użytkownika

 

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik  oświadcza, iż:

 

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów reklamujących Serwisu w postaci newslettera;

 3. podaje prawdziwe i prawidłowe dane osobowe. Użytkownik  ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość tych danych. W przypadku podania nieprawdziwych, nieprawidłowych lub w inny sposób budzących wątpliwości danych, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika.

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się również do nadawania umieszczanym plikom nazw i umieszczania opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością plików;

§ 5 – Rejestracja

 

 1. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie głównej Serwisu.

 2. W celu zarejestrowania się należy podać w formularzu imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, oraz nazwę Użytkownika i hasło do konta.

 3. Użytkownik  może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z Serwisu.

 4. Możliwość korzystania z usług Serwisu przysługuje jedynie Użytkownikom.

 5. W celu korzystania z usług Serwisu, Użytkownik  każdorazowo musi dokonać procesu zalogowania się w Serwisie poprzez formularz logowania dostępny na stronie głównej.

 6. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu (Nazwy Użytkownika) i hasła do konta Użytkownika.

 7. Login nie może naruszać praw podmiotów trzecich, jak również zawierać treści niezgodnych z prawem, z Regulaminem lub też naruszających jakiekolwiek dobra osobiste.

 8. Hasło Użytkownika powinno składać się minimum z pięciu znaków.

 9. Wprowadzając dane do formularza rejestracyjnego, Użytkownik  potwierdza zarazem autentyczność wprowadzanych danych.

 10. Użytkownik po prawidłowym dokonaniu rejestracji otrzyma e-maila potwierdzającego dokonanie rejestracji na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

 11. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego Użytkownika lub podmiotu trzeciego, Właściciel Serwisu ma prawo:

 

 1. wezwać Użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe;

 2. zablokować konto do wyjaśnienia sprawy;

 3. skasować konto Użytkownika ignorującego upomnienia.

 

 1. W ramach stworzonego konta Użytkownik może, podając informacje o sobie, wykreować własny profil w Serwisie. W ramach kreacji profilu Użytkownik może umieścić swój Awatar pod jakim będzie się prezentował w Serwisie.

 2. konta Użytkowników są wyłączną własnością Właściciela Serwisu i funkcjonują w charakterze tzw. wirtualnych dysków twardych. Użytkownik  nie może odpłatnie lub nieodpłatnie przekazywać konta innym Użytkownikom lub podmiotom trzecim.

 3. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Właściciela Serwisu, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Serwisu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:

 

 1. adresu e-mail;

 2. hasła do Konta;

 3. kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych.

§ 6 – Odpowiedzialność

 

 1. Właściciel Serwisu, w ramach dozwolonych prawem, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

 

 1. jakiekolwiek treści umieszczane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.

 2. jakąkolwiek szkodę wynikłą w związku ze złożeniem przez Użytkownika Serwisu jakiegokolwiek oświadczenia woli lub wiedzy podczas korzystania z Serwisu.

 3. niezgodne z prawem wykorzystanie przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Serwisu jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa.

 4. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania plików bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego plików.

 5. jakiekolwiek działania Użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu, na podstawie których u innych Użytkowników lub podmiotów trzecich wystąpiła jakakolwiek szkoda, majątkowa lub niemajątkowa, w tym z powodu działania wrogiego oprogramowania, co stanowiłoby podstawę do żądania odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakichkolwiek innych roszczeń.

 6. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami.

 7. ujawnienie treści, do których dostęp uzyskali inni Użytkownicy i podmioty trzecie, a które zostały dobrowolnie  ujawnione w Serwisie przez Użytkowników.

 

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za utracone korzyści.

§ 7 - Uprawnienia Właściciela

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:

 

 1. usuwania treści lub danych zamieszczanych przez Użytkowników, jeżeli okażą się one niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.

 2. selekcji lub moderacji jakichkolwiek treści umieszczanych lub mających być umieszczonych przez Użytkowników bez podania przyczyny i w każdym momencie.

 3. posługiwania się treściami przesłanymi przez Użytkownika, nazwą Serwisu, jej opisem, elementami graficznymi i innymi identyfikującymi Serwis w celach propagowania Serwisu. Uprawnienie określone w niniejszym punkcie dotyczy możliwości publikowania w celach marketingowych wskazanych powyżej danych w komunikatach prasowych, używania ich w ramach akcji promocyjnych prowadzonych wewnątrz Serwisu jak również w całej sieci internetowej i innych mediach.

 4. emisji swoich treści reklamowych w oknie Serwisu.

 5. natychmiastowego usunięcia z Serwisu jakiejkolwiek treści umieszczonej przez Użytkownika w dowolnym momencie i w związku z dowolną przyczyną.

 6. w każdym momencie, z jakichkolwiek przyczyn zawiesić lub całkowicie wykluczyć możliwość świadczenia usługi przez Serwis lub zmienić Regulamin.

 7. zaprzestania świadczenia usług za pomocą Serwisu w każdym czasie i w każdym zakresie.

 8. Usunięcia lub zablokowania konta bez zawiadamiania Użytkownika, jeżeli zostało ono utworzone lub funkcjonuje wbrew postanowieniom Regulaminu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny i w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika.

 9. Umieszczania tzw. hyperlinków do innych witryn nie należących do Właściciela Serwisu lub nie podlegających jego kontroli. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści, zasady ochrony prywatności bądź praktyki stosowane w witrynach osób trzecich.

 10. Zablokowania możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika w przypadkach znajdujących uzasadnienie w przepisach prawach, prawach i obowiązkach innych podmiotów (np. naruszenia firmy, nazwy, znaku towarowego), jak i w każdym innym czasie i z dowolnej przyczyny.

§ 8 – Uprawnienia Użytkowników

Użytkownik  ma prawo do:

 

 1. Posiadania własnego Konta w Serwisie.

 2. Dostępu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych za pomocą opcji konta.

 3. Użytkownik może zwrócić się droga poczty elektronicznej na adres karaokemp3@karaokemp3.pl z zapytaniem dotyczącym jakiejkolwiek kwestii związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

 4. Zamieszczania poprzez opcje swojego konta treści i materiałów w przeznaczonych do tego folderach znajdujących się na koncie użytkownika.

 5. Pobierania treści i materiałów zamieszczonych przez innych Użytkowników w Serwisie.

 6. Przeglądania historii działań na swoim koncie.

 7. Zamieszczania wypowiedzi i komentarzy na forum Serwisu.

§ 9 – Publikacja Treści i Materiałów

 

 1. Właściciel Serwisu świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania danych proponowanych do umieszczenia przez Użytkowników. W szczególności Serwis jest przeznaczony między innymi do umieszczania przez Użytkowników w Folderach na własnym Koncie Plików Hostowanych – zarówno wprowadzonych przez siebie, jak i pozyskanych od innych Użytkowników, z których następnie mogą korzystać z różnych lokalizacji geograficznych, za pośrednictwem sieci Internet, włącznie ze współdzieleniem tych plików z innymi Użytkownikami.

 2. Użytkownik może używać zarówno Konto Bezpłatne, jak również Konto Płatne. Opłaty związane z Kontami i usługami płatnymi w Serwisie stanowią wynagrodzenie za świadczone przez Właściciela Serwisu usługi za pośrednictwem Serwisu, w związku z czym uiszczenie tych opłat nie daje Użytkownikowi uprawnienia do korzystania z jakichkolwiek usług świadczonych przez inne podmioty, jak również korzystania z cudzych treści, chociażby treści te zostały umieszczone w Serwisie.

 3. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek Treści i Materiały w ramach Serwisu, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Treści i Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.

 4. Ładując plik na swoje Konto Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność jaką przewiduje prawo i Regulamin, związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem i rozpowszechnianiem danego pliku.

 5. Konta płatne Użytkownik opłaca z góry na określony czas. Dokonując zakupu usługi, Użytkownik zgadza się na jej natychmiastowe aktywowanie. Ewentualna rezygnacja z korzystania z usługi nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu opłaty.

 6. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie Treści i Materiały, które zamieścił w Serwisie.

§ 10 - Reklamacje

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdej dotyczącej go decyzji Właściciela Serwisu. Reklamacja przysługuje Użytkownikowi również w momencie podjęcia przez niego przekonania o niezgodności działania Serwisu z Regulaminem, czy też niewywiązywania się Właściciela Serwisu z zobowiązań wynikających z Regulaminu. poprzez złożenie reklamacji wraz z wyjaśnieniem stanu faktycznego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Właściciela Serwisu.

 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej na adres siedziby Właściciela Serwisu lub drogą poczty elektronicznej Właściciela Serwisu.

 3. Reklamację należy zgłosić najpóźniej w terminie tygodniowym od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacja zgłoszona po tym czasie zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 4. Po rozpatrzeniu odwołania (reklamacji) Użytkownik otrzyma odpowiedź drogą poczty elektronicznej w terminie 7 dni wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska. W uzasadnionych przypadkach powyższy termin może ulec przedłużeniu.

 5. Reklamacja rozpatrzona raz, nie będzie rozpatrywana ponownie.

 

§ 11 - Rezygnacja z korzystania z Serwisu

 

 1. Użytkownik  posiada uprawnienie do rezygnacji z korzystania z Serwisu i usunięcia należącego do niego Konta Użytkownika w każdym czasie.

 2. W celu rezygnacji z usług Serwisu Użytkownik winien na poinformować o tym Właściciela Serwisu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Za dzień rezygnacji uważany będzie dzień doręczenia pisma z rezygnacją Właścicielowi Serwisu.

§ 12 - Reklama

 

 1. Ustanowienie reklamy w związku z korzystaniem z Serwisu jest możliwe tylko i wyłącznie za uzyskaniu zgody Właściciela Serwisu.

 2. Za zgodą Właściciela Serwisu, reklamy w Serwisie mogą umieszczać osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne.

 3. W celu wystąpienia o udzielenie zgody Użytkownik powinien przedstawić Właścicielowi Serwisu projekt reklamy wraz z jej specyfikacją, celem dokonania szczegółowych ustaleń umieszczenia reklamy.

 4. Jakakolwiek treść i forma reklamy nie może naruszać przepisów niniejszego Regulaminu i obowiązującego powszechnie prawa. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę reklam. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi na zasadzie ryzyka reklamodawca.

 5. Jeżeli umieszczenie reklamy ma nastąpić na rzecz podmiotu trzeciego, Użytkownik  musi przedstawić stosowne zezwolenie tego podmiotu.

 6. Podmioty trzecie mogą umieszczać reklamy w Serwisie na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Właścicielem.

§ 13 - Prawa autorskie i własność intelektualna

 

 1. Wszelka treść i forma Serwisu, w tym tekst, fotografie, grafika komputerowa, animacje komputerowe, kod strony na której znajduje się Serwis i inne elementy, które nie zostały wprowadzone do Serwisu przez Użytkowników, stanowią własność intelektualną co do której Właściciel Serwisu jest uprawniony lub wyłącznie uprawniony do wykorzystywania.

 2. Wszelkie wykorzystanie przez Użytkowników lub Podmioty Trzecie w/w treści Serwisu bez wyraźnej zgody podmiotu uprawnionego według przepisów prawa do dysponowania treścią, jest zabronione i będzie powodowało odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie Użytkowników lub Podmiotów Trzecich na podstawie przepisów o prawie autorskim, prawie własności intelektualnej, przepisów kodeksu cywilnego i innych odpowiednich obowiązujących przepisów prawa.

            § 14 - Administracja danymi osobowymi


1. Informacje i dane osobowe zgromadzone w związku z funkcjonowaniem Serwisu są zarządzane, administrowane i przetwarzane przez:

GreatArt Marcin Borkowski, ul. Strażacka 4/4, 62-002 Suchy Las.


E-mail: karaokemp3@karaokemp3.pl

 

 1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach rejestracji, oraz usprawnienia i przyspieszenia kontaktu z Użytkownikami Serwisu, jak również w celach wskazanych poniżej.

 2. Dane osobowe są podawane przez Użytkowników dobrowolnie.

 3. Właściciel Serwisu oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Ewentualnymi odbiorcami danych mogą być inni Użytkownicy Serwisu.

 5. Dane gromadzone są na podstawie formularza rejestracyjnego, opisanego w § 5 niniejszego Regulaminu.

 6. W przypadku wyrażenia zgody podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Użytkownika w celach marketingowych.

 7. Użytkownik  przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, Właściciel Serwisu uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 8. Użytkownik  ma prawo do:

 

  1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t.), gdy administrator danych będzie zamierzał je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych Użytkownik a innemu administratorowi danych;

  2. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t.), pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację.

 

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.§ 15 - Wymagania Techniczne

 

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika właściwej przeglądarki internetowej. Działanie Serwisu zostało dostosowane do korzystania przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek:Mozilla Firefox 15.0.1 lub nowszej. Korzystanie przez Użytkownika z innych przeglądarek nie będzie wspomagane i reklamacje dotyczące kwestii technicznych, występujących w takich przypadkach, będą pozostawiane bez rozpoznania.

 2. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Usług Właściciela Serwisu drogą elektroniczną może nieść ze sobą zwyczajowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej lub elektronicznej pomimo działań zapobiegających ze strony Właściciela Serwisu, jak np. ryzyko zainstalowania wrogiego oprogramowania (np. wirusy, trojany), czy też ryzyko utraty danych wskutek nagłego spadku napięcia w sieci.

§ 16 - Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Użytkownika.

 2. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie.

 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie i z dowolnej przyczyny.

 4. Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła w bezpiecznym miejscu. Ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z osobistego konta, a także za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia konta lub hasła lub ich udostępnienia osobom trzecim.

 5. Właściciel w ramach przewidzianych przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu mechanizmów związanych z Serwisem.

 6. Użytkownik niniejszym wyraża nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na rozporządzanie, korzystanie, rozpowszechnianie i publikację przesłanych do Serwisu treści, dokonywanie przez Właściciela Serwisu wszelkich opracowań, tłumaczeń, przeróbek i adaptacji tych treści, oraz wykorzystywanie ich w każdym zakresie i na każdym możliwym polu eksploatacji, w tym wskazanych poniżej, bez prawa wynagrodzenia dla Użytkownika i bez jego nadzoru, w tym w szczególności na łamach Serwisu. Użytkownik udziela również Właścicielowi Serwisu licencji nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych do Serwisu treści na wszelkich polach eksploatacji, w  tym na polu sieci internetowej, oraz m.in. następujących, w szczególności:

 

 1. wykorzystania treści w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi treściami;

 2. umieszczania treści w bazach danych Serwisu;

 3. utrwalania i zwielokrotniania treści poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 4. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 1. Publikacja, rozpowszechnianie, rozporządzanie, wykorzystywanie i dokonywanie opracowań, tłumaczeń, przeróbek i adaptacji treści przesłanych przez Użytkowników na wszelkich polach eksploatacji odbywa się nieodpłatnie, tj. bez prawa do wynagrodzenia i bez nadzoru Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin.

 2. Właściciel nie ponosi w ramach przewidzianymi przepisami prawa odpowiedzialności za jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet podczas korzystania z Serwisu, w tym w szczególności spowodowanych działaniem siły wyższej, przerwami w dostępie energii elektrycznej, kataklizmami, konfliktami wojennymi, awariami sieci energetycznej oraz awariami urządzeń związanych z obsługą Serwisu itp.

 3. Żadne treści znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty handlowej, ani informacji handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

 4. Właścicielowi Serwisu przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

 5. Właściciel Serwisu zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis treści, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Informacje o zmianie Właściciel zamieści niezwłocznie w widocznym miejscu w Serwisie. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych treści.Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian będzie równoznaczne z ich akceptacją.

 6. Jeżeli jakakolwiek część postanowień Regulaminu stanie się niewykonalna lub sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 7. Regulamin stanowi całość wewnętrznych postanowień między Właścicielem, a Użytkownikami.

 8. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.